ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۲

۱- در عقد وقفی که به ضرر طلبکاران واقف باشد عقد ………. است.

۱) صحیح است.
۲) لازم
۳) باطل
۴) غير نافذ

۲- اگر کسی خانه ای را به دیگری بفروشد و ضمن معامله شرط کند که از آن خانه به عنوان قمار خانه استفاده نماید………

۱) معامله غير نافذ
۲) معامله صحیح ولی شرط باطل
۳) شرط فاسد و مفسد عقد (معامله)
۴) معامله به لحاظ اینکه جهت آن نامشروع است باطل

۳- هرگاه کسی مال متعلق به پدر خود را به صورت فضولی بفروشد و پدرش قبل از رد یا قبول فوت نماید و آن مال به فضول برسد معامله مذکور ……..

۱) صحیح است
۲) باطل است.
۳) قابل اقاله نیست.
۴) غیر نافذ است و نیاز به قبول فضول موصوف دارد.

۴- در متن زیر کدام پاسخ صحیح است؟ شخصی از بانک دو نوع تسهیلات اخذ نموده و بر تسهیلات اول حداقل ۱۰٪ سود و در تسهیلات دوم حداقل ۲۰٪ سود را تضمین نموده است گیرنده تسهیلات پس از سررسید هر دو آنها بدون ذکر اینکه بابت کدام یک از دو تسهیلات است قسمتی از آن را پرداخت نموده است.

۱) تعیین اینکه بابت کدام بدهی است با مدیون است.
۲) هر دو طلب به نسبت به آنها محسوب می گردد.
۳) تعیین اینکه بابت کدام بدهی است با داین است.
۴) با توجه به سبق بدهی اول مبلغ پرداختی بابت آن است.

۵- ضمان درک مبیع از جمله ضمان……. است.

۱) معاملی
۲) عقدی
۳) قهری
۴) قراردادی

۶- خیار غبن در تمام عقود ممکن است موجود باشد ……..

۱) مگر در عقود مغابنه
۲) مگر در عقود مسامحه
۳) فقط در عقد بیع جاری است.
۴) به جز وقف در بقیه عقود جاری است.

۷- اگر در عقد مضاربه برای تجارت مدت تعین شده باشد تعین مدت موجب ……..

۱) لزوم عقد می شود.
۲) لزوم عقد نمی شود
۳) بطلان عقد می شود.
۴) عدم نفود عقد می شود.

۸- در وکالت…….

۱) شرط اجرت عقد را باطل می کند.
۲) وکیل فقط در صورت شرط ضمن عقد مستحق اجرت عمل است.
۳) در صورت شرط اجرت شرط باطل است و وکیل مستحق اجرت نیست.
۴) وکیل در هر حال مستحق اجرت عمل خود می باشد مگر اینکه خلاف ان شرط شده باشد.

۹- در متن التزام به تاديه در ضمان ممکن است معلق باشد ، یعنی……….

۱) ضامن بگوید اگر مدیون نداد من ضامن هستم
۲) مدیون بگوید اگر من ندادم به ضامن مراجعه کنید
۳) ضامن بگوید من و مدیون هر دو ضامن باشیم.
۴) ضامن بگوید من ضامن هستم ولیکن اول به مدیون مراجعه کنید اگر نداد به من مراجعه کنید.

۱۰- اگر شخصی یکی از اتومبیل های یک شرکت باربری را برای حمل بار اجاره کند و شرکت اتومبیلی را که خراب است به او تحویل دهد در این صورت ………

۱) اجاره باطل می شود
۲) اجاره غیر نافذ است
۳) مستأجر حق فسخ دارد
۴) خللی به عقد اجاره وارد نمی شود.

۱۱- اگر در عقد اجاره مستاجر حواله داده باشد که موجر اجاره بها را از محال علیه دریافت کد بعد معلوم گردد اجاره باطل بوده است ….؟

۱) حواله باطل است
۲) حواله صحیح است
۳ )حواله غیر نافذ است.
۴) محال عليه حق رد دارد.

۱۲- کدام پاسخ صحیح است؟ ” کسی استفاده مجانی از مال خود را برای مدت معینی در مقام عاریه به دیگری صلح می کند.”

۱) این صلح باطل است.
۲) این صلح غیر نافذ است
۳) قبل از پایان موعد نمیتواند آن را فسخ کند.
۴) قبل از پایان موعد می تواند آن را فسخ کند چون عاریه از عقود جایزه است.

۱۳-رهن عقدي است………

۱) لازم و هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند.
۲) جایز با فوت راهن و مرتهن منفسخ میشود
۳) که نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است.
۴) که نسبت به راهن جایز و نسبت به مرتهن لازم است.

۱۴-کدام پاسخ درست است؟ هر گاه هبه به صورت معوض باشد اگر عوض مال دیگری باشد و مالک آن اجازه ندهد، هبه …….

۱) باطل است
۲) غیرنافذ است
۳) صحیح ولی واهب حق فسخ دارد.
۴) صحیح است و واهب حق فسخ ندارد.

۱۵- حق اخذ به شفعه……. است.

۱) عقد
۲) ایقاع
۳) عقد جایز
۴) واقعه حقوقی

۱۶- کسی که در زمان حین پدرش ربع از سهم الارث خود از مال او را وصیت می کند این وصیت ……. است.

۱) صحیح
۲) باطل
۳) غیرنافذ
۴) در صورت تنفيذ پدرش صحیح

۱۷- زن پس از عقد و قبل از نزدیکی مالک…….

۱) مهر نمی شود
۲) كل مهر می شود
۳) نصف مهر می شود
۴) مهرالمثل می شود

۱۸- ولایت مجنون……..

۱) مطلقاً با پدر و جد پدری او است.
۲) مطلقاً پدر و جد پدری او نیست.
۳) در صورتی که جنون متصل به صغر باشد با پدر و جد پدری است.
۴) در صورتی که جنون متصل به صغر نباشد با پدر و جد پدری او است.

۱۹- چنانچه مجنون ادواری معامله ای را انجام دهد و معلوم نباشد که در حال جنون بوده با اقافه، معامله ……….. است.

۱) باطل
۲) صحیح
۳) غيرنافذ
۴) با تنفیذ ولی مجنون صحیح

۲۰- مبنی اماره ………… است.

۱) قاعده ید
۲) قاعده غلبه
۳) اصل احتباط
۴) اصل استصحاب

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه 3صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه 2صحیح می باشد.