ورود/ثبت نام

آزمون سردفتری سال ۱۳۸۲

۱- کدام عبارت صحیح است؟

۱) یک سردفتر نمی تواند متصدی امور دو دفتر خانه باشد، کفالت دفتر خانه دیگر، تصدی محسوب نمی شود.
۲) یک سردفتر می تواند متصدی امور دو دفترخانه باشد و علاوه بر دفتر خود، تصدی دفتر خانه دیگر را انجام دهد.
۳) یک سر دفتر می تواند متصدی امور دو دفترخانه باشد در صورتی که محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشد.
۴) یک سردفتر نمی تواند متصدی امور دو دفتر خانه باشد و در نتیجه در دفتر خانه مورد کفالت در هیچ حالتی حق ثبت اسناد جدید را ندارد.

۲- حق الثبت اسناد بر اساس …….. دریافت می شود.

۱) تقویم دولتی
۲) قیمت عادله روز
۳) مبلغ مندرج در سند
۴) مبلغ مندرج در قولنامه

۳- گزینه مناسب در مورد این که « انکار مندرجات اسناد رسمی ممنوع نیست» کدام است؟

۱) تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال
۲) اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا تسلیم مال
۳) اخذ تمام وجه یا تعهد به تأدیه وجه
۴) اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال

۴- چنانچه شخصی مدعی شود که تادیة وجهی را که طبق سند رسمی تعهد کرده در مقابل سند عادی طرف معامله انجام پذیرفته و متعهد سند عادی، آن تعهد را انجام نداده این ادعا چگونه است؟

۱) مسموع نیست.
۲) قابل رسیدگی است.
۳) هنگامی قابل رسیدگی است که متعهد سند عادی ان را بپذیرد.
۴) هنگامی قابل رسیدگی است که متعهد سند عادی طبق سند رسمی آن را تفیذ کند .

۵- اعتبار رونوشت سندی که سردفتر مطابقت آن را با دفتر گواهی کرده چگونه است؟

۱) مسلم الصدور است.
۲) در حکم اصل است.
۳) در حکم اسناد عادی است.
۴) در صورت احراز انطباق آن با دفتر در حکم اصل است.

۶- هر کسی بخواهد سند خود را در …….. امانت بگذارد باید آنرا در پاکت و یا لفاف دیگری لاک و مهر شده باشد، گذاشته شخصاً روی پاکت تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مسوول دفتر قید کند.

١) دادگاه
۲) دفتر ازدواج
۳) اداره ثبت
۴) دفتر اسناد رسمی

۷- سردفتر اسناد رسمی در کدام مورد، در حکم جاعل اسناد رسمی است؟

۱) عامداً گواهی خلاف واقع صادر نماید.
۲) قبل از احراز هویت سندی را ثبت نماید.
۳) قبل از احراز اهلیت سندی را ثبت نماید.
۴) عامداً بدون قابلیت موضوع، سندی را ثبت نماید.

۸۔ سردفتران می تواند اسناد مربوط به خود و اشخاصی را که قرابت ………… دارند، ثبت نمایند.

۱) نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم
۲) نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم
۳) نسبي تا درجه سوم از طبقه سوم و سببی تا درجه دوم از طبقه دوم
۴) نسبی تا درجه دوم از طببقه دوم و سببی تا درجه اول از طبقه اول

۹- در صورتی که مفاد و مدلول سند مخالف با مقررات موضوعه باشد، وظیفه سردفتر چیست؟

۱) موضوع را از کانون سردفتران و دفتریاران استعلام نماید.
۲) موضوع را به اداره ثبت محل اعلام و کسب تکلیف نماید.
۳) موضوع را به اداره کل امور اسناد اعلام و کسب تکلیف نماید.
۴) از ثبت سند خودداری و علت امتناع را کتباٌ به متقاضی اعلام دارد.

۱۰- چنانچه سردفتر به انفضال دائم محکوم شود و از تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق امتناع کند به …………. حبس محکوم می شود.

۱) دو ماه الی شش ماه
۲) سه ماه الی شش ماه
۳) شش ماه الی یک سال
۴) سه الی ده سال

۱۱- حداقل سابقه قضایی عضو دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران چند سال است؟

۱) دادگاه بدوی و تجدیدنظر ۱۰ سال
۲) دادگاه بدوی و تجديد نظر ۱۵ سال
۳) دادگاه بدوی ۱۰سال و تجدیدنظر ۱۵ سال
۴) دادگاه بدوی ۱۵ سال و تجدید نظر ۲۰ سال

۱۲- اقدامات کفیل دفتر خانه ای که سردفتر آن به دو سال انفصال محکوم شده چگونه است؟

۱) ثبت من جديد بلااشکال است
۲) حق ثبت سند جدید را ندارد.
۳) ثبت سند جدید با اعلام به ثبت محل بلااشکال است.
۴) ثبت سند جدید با کسب اجازه از اداره کل استان بلااشکال است

۱۳- کدام دفاتر جزو دفاتر قانونی دفاتر اسناد رسمی است؟

۱) دفتر درآمد حق الثبت، دفتر کپیه، دفتر املاک و قنوات
۲) دفتر راهنما ،دفتر آمار و ثبت اظهارنامه و دفتر اوقاف
۳) دفتر تقاضا نامه اجرایی و خلاصه معاملات، دفتر درآمد و دفتر املاک
۴) دفتر راهنما، دفتر در آمد، دفتر ثبت مكاتبات و تقاضانامه اجرایی و خلاصه معاملات

۱۴- هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به وسیله کدام مرجع تعین می شود؟

۱) رئیس قوه قضائیه
۲) هیات مدیره کانون
۳) توسط مجمع عمومی کانون تعیین می شود.
۴) رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۱۵- صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران برای ……….. تشکیل می گردد

۱) دادن وام به سردفتران و دفتریاران، تحت نظر کانون هر استان
۲) دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان، تحت نظر کانون هر استان
۳) کمک های ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران، تحت نظر کانون هر استان
۴) کمک های ضروری یا دادن وام به سردفتران، دفتریاران، کارکنان، تحت نظر کانون مرکز

۱۶- کانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق بيمه سردفتران و دفتریاران را ……………… بگذارد.

۱) در یکی از بانکهای دولتی به حساب سپرده ثابت
۲) در حساب جاری نزد بانک ملی برای انجام مصارف
۳) به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثابت
۴) به مصرف خرید اوراق قرضه رسانده یا در یکی از سایتهای دولتی به حساب سپرده کوتاه مدت

۱۷- پس از پایان مدت انفصال موقت نحوه اشتغال مجدد سردفتر چگونه است؟

۱) پس از پایان مدت محکومیت شروع به کار خود را به ثبت محل اعلام می دارد.
۲) پس از تصفیه بدهی های مسلم ناشی از نقل و ارائه به ثبت محل شروع به اشتغال مجدد خود را اعلام می دارد.
۳) پس از تصفیه بدهی های مسلم از شغل، ابلاغ اجازه اشتغال مجدد از طرف سازمان ثبت صادر می شود.
۴) پس از پایان مدت محکومیت ابلاغ اجازه اشتغال مجدد از طریق اداره کل ثبت استان صادر می شود.

۱۸- رئیس سازمان ثبت با توجه به اختیارات تفویضی رئیس قوه قضائیه در چه صورتی و برای چه مدتی می تواند دستور انتقال سردفتر یا دفتریار را صادر کند؟

۱) وجوهی اضافه دریافت نموده باشند تا مدت یک سال
۲) تصدی آنها را منافی با شئون سردفتری یا دفتریاری تشخیص دهد تا مدت سه ماه
۳) رفتار و اخلاق آنها را مخالف با نظم وحسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد تا مدت شش ماه
۴) معامله معارض ثبت نموده و یا وجوهی اضافه دریافت کرده باشند تا مدت چهار ماه

۱۹- محکومیت سردفتر در صورتی که در ارسال آمار به مراجع مربوطه برای بار اول تأخیر نموده چیست؟

۱) جریمه نقدی
۲) توبیخ کتبی با درج در پرونده
۳) انفصال سه ماه تا شش ماه
۴) انفصال شش ماه

۲۰- وظیفه سردفتران اسناد رسمی پس از صدور اجرائیه چیست؟

۱) برگهای اجرائیه را به اداره ثبت محل از طريق پست سفارشی برای ابلاغ ارسال دارند.
۲) برگهای اجرائیه را برای صدور دستور اجرا به اداره ثبت محل تسلیم نموده و رسید دریافت دارند.
۳) برگهای اجرائیه را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی ارسال و یک برگ از اجرائیه و قبض پست را به اداره ارسال دارند.
۴) موضوع را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی اطلاع دهند و برگهای اجرایه را به ضمیمه قبض پست سفارشی به ثبت ارسال دارند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

*پاسخ سوال ۱
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۳
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۴
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۵
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۶
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۷
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۸
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۹
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۰
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۱
گزینه2 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال 12
گزینه 1صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۳
گزینه 4صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۴
گزینه1 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۵
گزینه4 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۶
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۷
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۸
گزینه3 صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۱۹
گزینه 2صحیح می باشد.
*پاسخ سوال ۲۰
گزینه4 صحیح می باشد.