ورود/ثبت نام

درخصوص مهلت اعتراض به حكم ورشكستگي توسط اشخاص ذي نفع يا بستانكاران مقيم ايران كه در روند رسيدگي حضور نداشته اند، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) حق واخواهی در هر زمان را دارا هستند.
۲) در هر زمان به عنوان معترض ثالث، حق اعتراض دارند.
۳) تابع مقررات اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی هستند.
۴) پس از گذشت یک ماه از درج آگهی حکم ورشکستگی در روزنامه، دیگر حق اعتراض ندارند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است. به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت همچنین مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخه 3/4/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور:« با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق تاریخ اعلان اگهی احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخر التصویب آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی خارج از مهلتهای مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یاد شده در دادگاه صادر کننده حکم قابلیت استماع ندارد بنا به مراتب رای شماره ۲۸۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیات عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص می گردد…»