ورود/ثبت نام

مطابق رويه قضائي و تفسير دكترين از مقررات قانون تجارت، اگر تاجر ورشكسته پس از گذشت مهلت قانوني مقرر در ماده ۴۱۳ قانون تجارت، توقف خود را به دادگاه اعلام كند، تكليف دادگاه چيست؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) وارد رسیدگی ماهوی می شود.
۲) قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.
۳) باید به دلیل عدم رعایت مهلت یاد شده، حکم به بطلان دعوی صادر کند.
۴) باید وارد ماهیت شده و حکم ورشکستگی به تقصیر ورشکسته را صادر کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است. به استناد ماده ۴۱۳ قانون تجارت مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت تاجر مکلف شده است در ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی، توقف خود را به محکمه اعلام نماید و در صورتی که به این تکلیف عمل نکند مطابق ماده ۴۳۵ ق.ت، محکمه در حکم ورشکستگی قرار بازداشت تاجر را خواهد داد. همچنین وفق ماده ۵۴۲ ق ت ممکن است به عنوان ورشکسته به تقصیر اعلان شود بنابراین قانونگذار در مواد ۴۳۵ و ۵۴۲ ضمانت اجرای عدم تمکین تاجر ورشکسته به تکلیف قانونی در ماده ۴۱۳ را مشخص کرده و عدم رعایت مقررات اخیرالذکر به معنی این نیست که پس از سه روز تاجر نمیتواند ورشکستگی خود را اعلام نماید لذا با اعلام ورشکستگی توسط تاجر دادگاه نیز مکلف به رسیدگی ماهوی است.