ورود/ثبت نام

درخصوص عرض حال اعاده اعتبار تاجر ورشکسته، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۶)

۱) هر طلبکاری که طلب خود را کاملاً دریافت نکرده باشد، می تواند ظرف یک ماه از تاریخ اعلان عرض حال، دادخواست اعتراض بدهد.
۲) در اعاده اعتبار حکمی، برای تقدیم عرض حال باید پنج سال از تاریخ ابلاغ حکم ور شکستگی سپری شده باشد.
۳) عرض حال اعاده اعتبار، باید به دفتر دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی داده شود.
۴) پس از ختم عملیات تصفیه، در هر زمانی که تاجر ورشکسته کلیه دیون باقیمانده خود را با متفرعات و مخارج متعلقه پردادت کرده باشد، می تواند عرض حال اعاده اعتبار بدهد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.