ورود/ثبت نام

مطابق با نظر بيشتر اصوليان در ارتباط با منابع و ادلّه فقهي، چنانچه وصفي در جمله اي بيايد و قرينه اي هم نباشد، كدام مورد درخصوص قيد، صحيح است؟ (وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) قید موضوع حکم است و فاقد مفهوم است.
۲) قید موضوع حکم است و دارای مفهوم است
۳) قید حکم است و فاقد مفهوم است.
۴) قید حکم است و دارای مفهوم است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.
بحث «مفهوم وصف» منحصر به صفت نیست بلکه هر عبارتی که به عنوان قید برای موضوع در کلام بیاید در بحث مفهوم وصف بررسی میشود. بیشتر اصولیان «وصف» را فاقد مفهوم میدانند این عدم حجیت زمانی است که هیچگونه قرینه ای نباشد. بنابراین، اگر در موردی قرینه وجود داشته باشد که حکم با منتفی شدن وصف از بین برود تردیدی نیست کـه وصـف دارای مفهـوم است و حجیت دارد.(