ورود/ثبت نام

درخصوص اجماع مدركي، كدام مورد صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) اجماعی است که چون دارای مستند است، از اعتبار بیشتری برخوردار است.
۲) مشهور آن است که به خودیِ خود اعتباری ندارد و باید اعتبار مدرک اجماع را سنجید.
۳) اجماعی است که فقیه با جست و جو در مدارک و منابع فقهی، به وجود آن پی برده است.
۴) اجماعی است که مدرک آن، نزد فقیهان متقدّم موجود بوده است، ولی اکنون آن مدرک در دسترس نیست.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است. هرگاه در موردی ادعای اجماع شود و در همان زمینه دلیل لفظی مانند آیه ای از قرآن یا روایتی وجود داشته باشد یا دلیل عقلی در کار باشد که احتمال دارد مدرک و مستند اجماع همان آیه یا حکم عقلی بوده است چنین اجماعی را اجماع مدرکی مینامند. از آنجا که اجماع مدرکی نمیتواند به طور قطعی قول معصوم را کشف کند حجیت ندارد و مجتهد نمیتواند به اجماع استناد کند بلکه باید مستقیماً به مدرک اجماع (آیه یا روایت یا دلیل عقلی) مراجعه نماید واگرآن را معتبر دانست به آن عمل کند.