ورود/ثبت نام

دركدام مورد، بايد حكم به وقوع قرارداد كرد؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) بعد از ایجاب، دو حادثه روی می دهد: رجوع از ایجاب و قبولی آن. تاریخ رجوع از ایجاب، مجهول و تاریخ قبول، معلوم است.
۲) بعد از ایجاب، دو حادثه روی می دهد: رجوع از ایجاب و قبول آن. تاریخ رجوع و قبول، هر دو مجهول است.
۳) بعد از ایجاب، دو حادثه روی می دهد: ردّ ایجاب و قبولی آن. تاریخ رد، معلوم و تاریخ قبول، مجهول است.
۴) بعد از ایجاب، دو حادثه روی می دهد: ردّ ایجاب و قبولی آن. تاریخ هر دو، مجهول است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است. یکی از مصادیق استصحاب که در فقه و حقوق کاربرد فراوانی دارد استصحاب عدم حدوث حادث یا اصل تأخر حادث است. این اصل زمانی مطرح میشود که اصل حدوث و پیدایش یک حادثه قطعی باشد؛ ولی زمان حدوث آن یا تقدم و تأخیر آن نسبت به حادثه دیگر مشکوک باشد. گاهی اصل تأخر حادث درباره یک حادثه مطرح میشود و گاه درباره دوحادثه. با توجه به اینکه اصول عملیه فقط در موارد شک و عدم علم اجرا میشود و در حادثه معلوم التاریخ اجرا نمی شود نتیجه آن این است که حادثه مجهول تا زمان حدوث واقعه معلوم اتفاق نیفتاده است.بنابراین در پاسخ صحیح سؤال مطروحه رجوع از ایجاب که مجهول التاریخ است پس از قبول آن که معلوم التاریخ است اتفاق افتاده و پس از قبول قرارداد رد ایجاب اثری ندارد و قرارداد لازم الاتباع است اما در صورتی که تاریخ هر دو حادثه مجهول باشد دو دلیل متعارض ساقط میشوند و قراردادی منعقد نمیشود.