ورود/ثبت نام

كدام مورد درخصوص فرضي كه كسي از پرداخت نفقة دو فرد واجب النفقه خود ناتوان باشد و تنها توان پرداخت نفقه يكي از آنها را دارد، صحيح است؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) مصداق تزاحم است و در فرض اهم بودن یکی از دو تکلیف، باید به تکلیف اهم عمل شود.
۲) مصداق تعارض دو حکم است و باید به حکمی که دلیل آن اظهر است، عمل نمود.
۳) مصداق تزاحم است و مکلّف در پرداخت نفقه به هریک از آنها، مطلقاً مخیّر است.
۴) مصداق اجتماع امر و نهی است و باید جانب نهی را مقدم نمود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است. در اصطلاح اصول فقه تزاحم در جایی است که دو تکلیف مختلف برعهده شخص آمده است، ولی مکلف نمی توانـد هـر دو تکلیف را امتثال و اجرا کند. بنابراین اگر یکی از دو حکم متزاحم مهمتر از دیگری باشد به حکم عقل باید حکم اهم را بر مهم مقدم داشت.