ورود/ثبت نام

مقصود از شهرت عملي يا استنادي چيست؟(وکالت۱۳۹۹کانون)

۱) فقیهان در مقام فتوا، به روایتی اعتماد نموده باشند.
۲) شهرتی است که به مرز اجماع عملی فقیهان نزدیک شده باشد.
۳) در عمل، روایتی حتی اگر ضعیف باشد، در منابع روایی متعدّد ذکر شده باشد.
۴) در عمل، یک فتوا با یک روایت منطبق و هماهنگ باشد، حتی اگر مستند فتوا، روایت نباشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است. شهرت عملی عبارتست از استناد شمار بسیاری از فقیهان به یک روایت در مورد یک حکم شرعی. به عبارت دیگر شهرت عملی آن است که در مورد یک مسئله شرعی تعداد زیادی از فقها با استناد به یک روایت به یک صورت فتوا بدهند.