ورود/ثبت نام

سفته ای به مبلغ یکصد میلیون ریال، در وجه دیگری به صورت عندالمطالبه صادر می شود مهلت مطالبه وجه این سفته، ظرف چه مدت است؟ تکلیف بعدی دارنده چیست؟(قضاوت۱۳۹۶)

۱) یکسال از تاریخ ارسال اظهارنامه واخواست ظرف ده روز پس از انقضای مهلت مزبور
۲) یک سال از تاریخ صدور صرفاً ارسال اظهارنامه ظرف ده روز پس از انقضای مهلت یک سال
۳) یک سال از تاریخ صدور و ارسال اظهارنامه مطالبه وجه سفته واخواست ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه
۴) یک سال از تاریخ صدور_ واخواست ظرف ده روز از تاریخ انقضای مهلت مطالبه

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.