ورود/ثبت نام

پس از تحقق ضمانت مدنی به اذن مدیون، مضمون عنه دین را تأدیه می کند و سپس ضامن هم دوباره مبلغ دین را به مضمون له می پردازد. حکم قضیه چیست؟(قضاوت۱۳۹۶)

۱) ضامن حق استرداد وجه را از مضمون له دارد، اما اصولاً حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.
۲) ضامن حق استرداد وجه را از مضمون له ندارد و فقط باید به مضمون عنه رجوع کند.
۳) فقط مضمون عنه می تواند آنچه را پرداخته است، از طلبکار مسترد دارد.
۴) ضامن مخیر است برای آن چه پرداخته است. به مضمون عنه رجوع کند یا استرداد آن را از مضمون له بخواهد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.