ورود/ثبت نام

در شرایط اضطراری، با تقاضای کدام یک از مقامات زیر، جلسات مجلس شورای اسلامی می تواند به طور غیر علنی تشکیل گردد و مصوبات آن در چه صورتی معتبر خواهد بود؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) رئیس جمهور یا یکی از وزرا ) با حضور شورای نگهبان و تصویب دو سوم مجموع نمایندگان
۲) رئیس جمهور یا یکی از وزرا ) تصویب دو سوم مجموع نمایندگان
٣) ده نفر از نمایندگان مجلس با حضور شورای نگهبان و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان
۴) هیأت وزیران و یا ده نفر از نمایندگان مجلس با حضور شورای نگهبان و تصویب سه چهارم نمایندگان حاضر

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.