ورود/ثبت نام

کدام مورد، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن ها منفسخ می شود.
۲) هرگاه عقد بعد از ظهور ثمره باطل شود، محصول از آن مزارع و عامل ، مستحق اجرت المثل است.
٣) تعهد عامل به مواظبت، از اقسام تعهد به نتیجه است.
۴) خراج زمین بر عهده مزارع است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.