ورود/ثبت نام

حسن، چکی به مبلغ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به سر رسید ۱/۷/۹۲ در اختیار جواد قرار می دهد. ورشکستگی حسن در تاریخ ۱/۶/۹۲ اعلام می گردد. کدام مورد ، درباره اعلام طلب مربوط به چک و وصول آن صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) در سررسید
۲) پس از اظهار طلب و کسر از مبلغ ، به نسبت از دارایی حسن وصول می شود.
۳) به همان صورت و با همان مبلغ ، ارائه و به نسبت طلب از دارایی حسن وصول می شود.
۴) به دلیل حال نبودن دین، قابل ارائه و وصول نیست.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.