ورود/ثبت نام

رضا دارنده براتی است که باید در ایران تأدیه شود. در مهلت مقرر به لحاظ عدم پرداخت وجه برات، اعتراض عدم تأدیه نموده است. چنانچه وی بخواهد عليه ظهرنویس ها اقامه دعوی نماید، باید ظرف چه مدتی اقامه دعوی نماید؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) یک سال از تاریخ سررسید برات
۲) پنج سال از تاریخ اعتراض
۳) یک سال از تاریخ صدور برات
۴) یک سال از تاریخ اعتراض

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.