ورود/ثبت نام

شخصی یکصد هزار بطری آب معین را به تصور آن که معدنی است، خریداری می کند و بعد معلوم می شود مبيع آب مقطر است. کدام مورد، در خصوص این قرارداد، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) قابل فسخ نیست، زیرا صرف اشتباه مشتری در وصف، اثری ندارد.
۲) قرارداد به استناد عدم تطابق دو اراده بر ماهیت واحد، باطل است.
۳) به استناد اشتباه مشتری در ماهیت عرفی مبیع، باطل است.
۴) نافذ است و خریدار، خیار تخلف وصف را دارا می باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است.