ورود/ثبت نام

چنانچه قرارداد ارفاقی ، فسخ یا ابطال گردد، کدام مورد، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) دادگاه، مجدداً حکم ورشکستگی صادر نموده و مدیر تصفیه منصوب می نماید.
۲) سمت مدیر تصفیه احیا نشده و دادگاه نیز تکلیفی ندارد.
٣) دادگاه، بدون صدور حکم ورشکستگی مجدد، مدیر تصفیه منصوب می نماید.
۴) سمت مدیر تصفیه خود به خود ، احیا می گردد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.