ورود/ثبت نام

اگر بعد از تقاضای اصلاح رأی ، از دادنامه تجدید نظر خواهی شود، تصحیح در صلاحیت کدام دادگاه است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) نخستین
۲) تجدید نظر، اگر متقاضی تصحیح، تجدید نظرخواه باشد.
٣) تجديد نظر
۴) نخستین، اگر تقاضا کننده تصحیح، تجدید نظر خوانده باشد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.