ورود/ثبت نام

اگر سعید که ضامن جواد شده است، تعهد خود به پرداخت دین مورد ضمان را با رضایت مضمون له به محسن حواله کند و محسن قبول کند، در این صورت، سعید چه حقی خواهد داشت؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) باید موضوع دین را بپردازد و برای آنچه پرداخته به جواد رجوع کند.
۲) حقی ندارد و محسن پس از پرداخت مبلغ دین، حق رجوع به جواد را دارد.
٣) فقط پس از پرداخت دین از سوی محسن، حق رجوع به جواد را دارد.
۴) با قبول محسن، حق رجوع به جواد را دارد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.