ورود/ثبت نام

حسین دعوای الزام به تنظیم سند بر علیه جواد طرح کرده است. بعد از طرح دعوا متوجه می شود دادگاه دیگری قبلا در مورد ملک موضوع دعوا به نفع احمد که مدعی مالکیت همین ملک بوده است، حکم الزام به تنظیم سند صادر کرده است و قطعی است و با مراجعه به دادگاه مذکور، مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض ثالث می کند و گواهی طرح دعوا را در جلسه اول رسیدگی به دعوای الزام، ارائه می دهد. جواد نیز حضور ندارد. دادگاه چه تصمیمی خواهد گرفت؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) رسیدگی را تا زمان روشن شدن نتیجه دعوای اعتراض ثالث، متوقف می کند.
۲) به جهت اینکه حکم موضوع اعتراض ثالث توسط جواد به عنوان دلیل ارائه نشده است، قرار رد دعوا صادر می کند.
٣) پرونده موضوع دعوای اعتراض ثالث را از دادگاه صادر کننده رأی مطالبه و خود به آن رسیدگی می کند.
۴) به جهت اینکه حکم موضوع اعتراض ثالث توسط جواد به عنوان دلیل ارائه نشده است، قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1صحیح است.