ورود/ثبت نام

«الف» یک فقره چک به مبلغ معین به تاریخ ۳۰/۶/۱۴۰۰ در وجه «ب» صادر و وی چک مذکور را در وجه «ج» ظهرنویسی کرده است. چنانچه «الف» ورشکسته شود و دادگاه صادرکننده رأی، تاریخ توقف وی را ۲۵/۱۰/۱۴۰۰ تعیین نماید، کدام مورد درخصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، صحیح است؟(وکالت۱۴۰۲مرکز)

۱) «ج» برای مطالبه اصل مبلغ چک و خسارات از تاریخ مطالبه چک (تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) تا روز اجرای رأی می تواند به «ب» رجوع کند، اما در مورد «الف» فقط حق رجوع به اصل مبلغ چک و خسارات از تاریخ چک تا تاریخ توقف را خواهد داشت.
۲) «ج» برای مطالبه اصل مبلغ چک و خسارات از تاریخ چک تا تاریخ توقف می تواند به «الف» و «ب» رجوع کند.
۳) «ج» برای مطالبه اصل مبلغ چک و خسارات از تاریخ چک تا روز اجرای رأی می تواند به «الف» و «ب» رجوع کند.
۴) «ج» برای مطالبه اصل مبلغ چک و خسارات از تاریخ چک تا روز اجرای رأی می تواند به «ب» رجوع کند، اما در مورد «الف» فقط حق رجوع به اصل مبلغ چک و خسارات از تاریخ چک تا تاریخ توقف را خواهد داشت.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4 صحیح است.