ورود/ثبت نام

حق العمل کار یک دستگاه تبلت به دیگری فروخته و علی رغم دریافت ثمن از تسلیم مبیع امتناع کرده است. کدام مورد درخصوص مسئولیت امتناع از تسلیم مبیع، صحیح است؟(وکالت۱۴۰۲مرکز)

۱) مسئولیت قراردادی متوجه آمر حق العمل کار است.
۲) مسئولیت قراردادی متوجه آمر حق العمل کار و مسئولیت خارج از قرارداد متوجه شخص حق العمل کار است.
۳) مسئولیت قراردادی متضامنًاً متوجه حق العمل کار و آمر وی است.
۴) مسئولیت قراردادی متوجه شخص حق العمل کار است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 4صحیح است.