ورود/ثبت نام

در صورتی که در مفاد حکم در مرحله اجرا اختلاف ایجاد شود و یکی از طرفین، درخواست رفع اختلاف از دادگاه بنماید، کدام مورد، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) در صورت تقاضای یکی از طرفین اجرائیه، اجرای حکم تا زمان تصمیم دادگاه به تأخیر می افتد.
٢) تا اتخاذ تصمیم دادگاه در مورد رفع اختلاف، اجرای حکم تعطیل می شود.
۳) در صورت صدور قرار تأخیر اجرای حکم از دادگاه، اجرای آن به تأخیر می افتد.
۴) تا زمان تصمیم دادگاه در مورد رفع اختلاف؛ اجرای حکم متوقف می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3صحیح است.