ورود/ثبت نام

چنانچه شاکی داد خواست ضرر و زیان به دادگاه عمومی جزایی تقدیم نموده باشد و دادگاه جزایی متهم را تبرئه نماید، کدام مورد صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) مکلف است به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید.
۲) دادگاه جزایی پرونده را مختومه و شاکی را به تقدیم دادخواست ضرر و زیان در دادگاه حقوقی دلالت می نماید.
۳) اگر ضرر و زیان معد تصمیم گیری باشد، دادگاه رسیدگی والا رسیدگی نخواهد کرد.
۴) دادگاه جزایی پرونده را در خصوص ضرر و زیان به دادگاه حقوقی ارسال می کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 1صحیح است.