ورود/ثبت نام

کدام اظهار نظر باز پرس در مرحله تحقیقات مقدماتی، از موجبات رد وی به عنوان دادرس تلقی می شود؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) صدور قرار اناطه به دلیل ضرورت احراز مالکیت
۲) صدور قرار عدم صلاحیت به دلیل شایستگی دادسرای نظامی
۳) صدور قرار تامین کیفری به دلیل توجه اتهام به متهم
۴) صدور قرار منع تعقیب به دلیل جرم نبودن عمل

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4صحیح است.