ورود/ثبت نام

کدام مورد درخصوص نصب مدیر تصفیه و عضو ناظر در پرونده های ورشکستگی در شهرهایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی در آن وجود دارد، صحیح است؟(وکالت۱۴۰۲مرکز)

۱) مدیر تصفیه و عضو ناظر نصب و مدیریت اجرایی پرونده به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع می شود.
۲) عضو ناظر نصب می شود و اداره تصفیه امور ورشکستگی فقط وظایف مدیر تصفیه را بر عهده دارد.
۳) مدیر تصفیه و عضو ناظر نصب نمی شود و پرونده به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع می گردد.
۴) مدیر تصفیه نصب می شود و اداره تصفیه امور ورشکستگی فقط وظایف عضو ناظر را بر عهده دارد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه3 صحیح است.