ورود/ثبت نام

با توجه به عبارت زیر ، کدام مورد ، صحیح است؟ «لو استأجر عينة فله اجارتها باكثر مما استأجرها به للاصل و عموم الأمر بالوفاء بالعقود»(قضاوت۱۳۹۲)

۱) مستاجر می تواند قسمت بیشتری از عین مستأجره را در ازای همان اجرت به دیگری واگذار کند زیرا اصل، جواز این معامله بوده و وفای به آن عموماً واجب است.
۲) مستأجر می تواند عین مستأجره را به مبلغی بیشتر از مال الاجاره به دیگری اجاره دهد زیرا این معامله مشمول اصل صحت و عموم وفای به عقود می شود.
٣) مستأجر می تواند عين مستأجره را در مدتی بیش از مدت اجاره خود به دیگری اجاره دهد و دلیل آن، اصل و عمومات اوفوا بالعقود است.
۴) مستأجر می تواند عين مستأجره را به اشخاص بیشتری ( چند نفری ) اجاره دهد زیرا اصل ، جواز این معامله است و مشمول عموم اوفوا بالعقود است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه2 صحیح است.