ورود/ثبت نام

شخص مرتکب به قتل عمد و سرقت مستوجب حد شده است، دادگاه رسیدگی کننده و مرجع تجدیدنظر کدام است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) هر دو در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود و مرجع تجدیدنظر در هر دو مورد، دیوان عالی کشور است.
۲) قتل عمد در صلاحیت دادگاه کیفری استان و سرقت در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است که مرجع تجدیدنظر در خصوص قتل عمد، دیوان عالی کشور و در خصوص سرقت، دادگاه تجدیدنظر استان است.
۳) هر دو در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، ولی مرجع تجدیدنظر در خصوص قتل عمدی دیوان عالی کشور و در خصوص سرقت دادگاه تجدیدنظر استان است.
۴) قتل عمد در صلاحیت دادگاه کیفری استان و سرقت در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی، ولی مرجع تجدیدنظر در هر دو مورد، دیوان عالی کشور است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه1 صحیح است.