ورود/ثبت نام

در مبایعه نامه ای قید شده که کلیه خیارات از طرفین ساقط گردید، لکن در ذیل مبایعه نامه درج شده است که اگر فروشنده در دفترخانه حاضر نشود و نسبت به تنظیم سند اقدام نکند، خریدار حق فسخ دارد. جمع بین این دومقرره ،چگونه ممکن است؟(ارشد۱۴۰۲)

۱ – استثنائاً خیار شرط ساقط نمیشود، ولو با توافق طرفین
۲ – با توجه به تعارض دو مقرره، هر دو مقرره تساقط ، می کنند
۳ – مقرره اول عام و مقرره دوم خاص و حمل عام بر خاص میشود
۴ – چون تنظیم سند از تعهدات اصلی طرفین است، با انجام ندادن آن، خیار تعذر تسلیم ایجاد میشود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه۳ صحیح است.