ورود/ثبت نام

شخصی خانه خود را به دیگری صلح میکند و در ضمن عقد شرط میشود که منفعت خانه به مدت دو سال متعلق به مصالح باشد. مصالح ،خانه را به مدت آن دو سال به متصالح اجاره میدهد و پس از گذشت یک سال از زمان اجاره فوت میکند. در این خصوص کدام مورد، درست است؟(ارشد۱۴۰۲)

۱- اجاره خودبه خود منفسخ میشود
۲- اجاره باقی است و متصالح باید اجاره بهای مدت باقیمانده را، به وراث مصالح بدهد
۳- اجاره نسبت به مدت باقی مانده غیر نافذ و تنفیذ آن، منوط به اجازه ورات مصالح است
۴- اجاره باقی است، اما وراث مصالح حق دارند اجاره را فسخ کنند و اجرت المثل مدت باقی مانده را مطالبه کنند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه ۲صحیح است.