ورود/ثبت نام

خواهان دعوایی که خواسته آن، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک خانه روستایی است، ضمن دادخواست، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع خوانده از نقل و انتقال ملک موضوع دعوی می نماید. دادگاه صدور قرار را منوط به سپردن یک صد میلیون ریال خسارت احتمالی می کند. خواهان درخواست صدور حکم اعسار از تودیع خسارت احتمالی می نماید. کدام مورد، صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) صدور دستور موقت در چنین دعوایی، غیرقانونی است.
۲) صدور دستور موقت در چنین دعوایی، مجاز اما صدور حکم اعسار از توديع خسارت احتمالی، غیر قانونی است.
۳) صدور دستور موقت در چنین دعوایی، مجاز و صدور حکم اعسار از توديع خسارت احتمالی در صورت احراز عدم تمکن مالی خواهان، مجاز است.
۴) صدور دستور موقت در چنین دعوایی، مجاز است و دادگاه بدون نیاز به درخواست اعسار خواهان، با احراز کم بضاعتی وي، او را از توديع خسارت احتمالی معاف می کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2صحیح است. به استناد ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی دادگاه با توجه به اطلاق ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م نمیتواند بدون گرفتن تأمین از ذی نفع قرار دستور موقت صادر کند حتی اشخاصی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند ،معسرین بنیاد مستضعفان و غیره …. از دادن تأمین دستو موقت معاف نیستند.