ورود/ثبت نام

در اجرای قرار تأمین خواسته، به ترتیب، در خصوص قابل بازداشت بودن حقوق استخدامی خوانده و نیز اموال منقولی که نزد شخص ثالث دارد. کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) ممنوع است – ممنوع است.
۲) ممنوع است – مجاز است
۳) مجاز است – ممنوع است
۴) مجاز است _ مجاز است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 4صحیح است.به استناد ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی.