ورود/ثبت نام

یک ایرانی در ترکیه توسط تبعه ترکیه مورد ضرب و جرح و ضرب واقع شود. بعد از چند ماه که ضارب در ایران حضور یابند، تبعه ایرانی از ایشان شکایت می کند. تکلیف شکایت چیست؟(قضاوت۱۳۹۲)

١) مطابق قانون محل وقوع جرم، رسیدگی در ایران انجام می شود.
۲) به دلیل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در امور کیفری، قابل رسیدگی در ایران نیست.
۳) به شرط جرم بودن عمل در محل وقوع جرم و عدم محاکمه یا تبرئه، مطابق قوانین ایران قابل رسیدگی است.
۴) بدون توجه به قانون محل وقوع جرم، صرفاً مطابق قانون ایران رسیدگی می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 3صحیح است.