ورود/ثبت نام

هیچکس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که ………………… معین می کند. در صورت بازداشت باید حداکثر ظرف مدت …………………………… ساعت، پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه………… فراهم شود. (وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) قانون – ۴۸ – در اسرع وقت
۲) قاضی – ۴۸ – یک هفته
۳) قانون – ۲۴ – در اسرع وقت
۴) قاضی – ۲۴ – یک هفته

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه3 صحیح است. به استناد اصل ۳۲ قانون اساسی