ورود/ثبت نام

کدام مورد ، در خصوص وظایف معاون اول رئیس جمهور ، صحیح است ؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) اداره هیات وزیران ، مسئولیت هماهنگی سایر معاونت های و پیگیری اجرای مصوبات هیات وزیران
۲) انجام وظایف رئیس جمهور با موافقت وی ، بجز عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و توشیح قوانین
۳) اداره هیات وزیران با موافقت رئیس جمهور و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها
۴) اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت ها

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 3صحیح است.