ورود/ثبت نام

کدام مورد در خصوص محکومیت های مالی مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال، به غیر از دیه و وجوه مندرج در گزارش اصلاحی مراجع قضائی
۲) دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال، حتى وجوه مندرج در گزارش اصلاحی مراجع قضائی مشمول است.
۳) دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و ردّ مال مشمول است، به جز محکومیت های مندرج در گزارش اصلاحی مراجع قضائی
۴) دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و جزای نقدی مشمول است، حتی وجوه مندرج در گزارش اصلاحی مراجع قضایی

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه2 صحیح است. به استناد مواد ۲۲ و ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴.