ورود/ثبت نام

«الف» سفته ای به وکالت از «ب» در وجه «ج» صادر و شخص «د» نیز پشت آن را به عنوان ضامن امضا می کند و «ج» نیز آن را در وجه محمود ظهرنویسی می کند. در صورتی که با گذشت یک ماه از سررسید، سفته مزبور وصول یا واخواست نشده باشد، کدام اشخاص زیر، در برابر دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) «الف»، «ب»، «ج» و «د»
۲) «الف»، «ب» و «د»
۳) «الف»، «ج» و «د»
۴) «ب» و «د»

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه4 صحیح است. به استناد مواد ،۲۴۹ ۲۸۴ ،۲۸۵ ۲۸۹ و ۳۰۹ قانون تجارت.