ورود/ثبت نام

بایع، ملکی را به مشتری منتقل کرده و در قالب خیار شرط، حق فسخ برای بایع به مدت یک سال از تاریخ وقوع عقد پیش بینی می شود و طرفین به صورت ضمنی، بر عدم تصرفات ناقله نسبت به عين و منفعت از سوی مشتری در طول دوره خیار توافق می کنند. متعاقباً مشتری، ملک مذکور را به مدت ۲ سال به شخص ثالث اجاره می دهد. به فرض اینکه عقد بيع فسخ شود، عقد اجاره چه وضعیتی دارد؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) چون شرط منع نقل وانتقال به صورت صریح، مورد توافق طرفین قرار نگرفته است، خللی در اعتبار عقد اجاره ایجاد نخواهد کرد.
۲) از نظر صحت با مشکلی مواجه نیست، ولی بایع حق فسخ آن را خواهد داشت.
۳) غیرنافذ است و صحت آن، منوط به تنفيذ بایع است.
۴) باطل است.

 

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه4 صحیح است.به استناد ماده ۵۰۰ قانون مدنی.