ورود/ثبت نام

در خصوص تشابه فسخ و رجوع در قانون مدنی، کدام مورد صحیح نیست؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) اصولاً هر دو، ناظر به آینده هستند و در گذشته اثر ندارند.
۲) هر دو، در کلیه اعمال حقوقی می توانند وجود داشته باشند.
۳) هر دو، جزو اسباب انحلال قرارداد محسوب می شوند.
۴) هر دو، عمل حقوقی هستند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 2صحیح است. ماهیت و اثر «فسخ» و «رجوع» با هم شباهت زیادی دارند هر دو ایقاع است؛ هر دو برای برهم زدن یک عمل حقوقی به کار میرود؛ هر دو ناظر به آینده است و در گذشته اثر ندارد و هر دو از اسباب انحلال قرارداد محسوب می شود امــا باید توجه داشت که این دو واژه اگرچه شباهتهایی دارند اما دو واژه مترادف نیستند. از جمله تفاوتها: نیز میتوان به جای واژه رجوع از واژه عام فسخ استفاده کرد در حالی که رجوع برای بازگرداندن آثار چند عمل حقوقی ۱ – قلمرو استعمال فسخ گسترده است و برای برهم زدن تمام قراردادها نیز به کار میرود حتی در عقود هبه و وصیت محدود مانند هبه و وصیت و طلاق به کار میرود 2- اختیار رجوع قائم به شخص است مواد (۸۰۵ ۸۳۸ ق.م) مانند طلاق مرد. اما فسح حقی مالی و قابل وراثت با امکان انتقال به دیگران است مواد( ۴۴۵ تا ۴۴۷ ق.م) ۳- در امکان اسقاط خیار تردیدی نیست (ماده ۴۴۸ ق.م) اما در اسقاط حق رجوع در همه مصداق ها خصوصاً حق طلاق تردید شدید وجود دارد. ۴- از نظر ماهیت اختیار فسخ را همه در زمره حقوق آورده اند در حالی که در مورد رجوع تمایل زیادی وجود دارد کــه آن را در زمره احکام بدانند. ۵- رجوع به معنی بازگشت به وضع سابق و استرداد عین موهوب یا موصیبه است و انحلال عقد در آن جنبه مقدماتی دارد و اگر عین از بین برود رجوع ممکن نیست( بند ۳ ماده ۸۰۳ ق.م) ولی فسخ در مرحله نخست به عقد توجه دارد و زوال آثار تبعی است بنابراین اگر موضوع معامله از بین برود مانع از فسخ عقد نیست.