ورود/ثبت نام

احمد براتی را به سر رسید۹۲/۰۲/۱۰ در وجه برام و عهده جواد ، که همزمان با صدور قبول کرده ، صادر می کند. سند با ظهر نویسی در اختیار دارد و نهایتاً حمید قرار می گیرد . جواد وجه سند را در تاریخ۹۲/۰۲/۰۹ به داود پرداخت می کند . در صورتی که معلوم شود امضای داود توسط وهاب جعل شده است ، کدام مورد در خصوص مسئولیت و حق رجوع ، صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) جواد باید مجدداً ، وجه برات را به داود بپردازد و به وهاب رجوع کند.
۲) جواد بری الذمه است و داود صرفاً حق دارد به وهاب رجوع کند.
۳) جواد بری الذمه است و داود حق دارد به نحو تضامن ، به احمد ، بهرام و حمید رجوع کند
۴) جواد باید مجدداً وجه برات را به داود بپردازد و حق دارد به نحو تضامن ، به احمد و بهرام رجوع کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه1 صحیح است.