ورود/ثبت نام

اعمال مجازات جایگزین حبس، در کدام یک از موارد زیر، برای دادگاه اختیاری است؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) جرایم عمدی متعدد که مجازات قانونی یکی از آن ها بیش از شش ماه باشد.
۲) جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی جرم ارتکابی تا دو سال حبس است.
۳) جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی سه ماه حبس است.
۴) جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 4صحیح است.