ورود/ثبت نام

با توجه به مقررات مربوط به عقد جعاله، کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) اگر عمل موضوع جعاله دارای اجزای متعدد بوده و هر کدام از اجزا اصالتاً مقصود جاعل بوده و متعاقباً جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملی که انجام داده است، مستحق اجرت المسمی خواهد بود، مگر اینکه فسخ از ناحیه عامل باشد.
۲) برای صحت جعاله، علم اجمالی به موضوع و میزان اجرت کافی است، از این رو، التزام به اجرت مجهول و غیرقابل تعیین سبب بطلان جعاله نیست.
۳) ايصال به مطلوب مدنظر جاعل، شرط اساسي التزام جاعل برای ایفای تعهد در خصوص تأدیه اجرت تعیین شده محسوب می شود.
۴) در جعاله ممکن است عمل مردد بوده و کیفیات آن نامعلوم باشد و کار مجهول و غیرقابل تعیین نیز می تواند موضوع جعاله قرار بگیرد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه3 صحیح است. به استناد مواد ،۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۶ و ۵۶۷ قانون مدنی. برای نفوذ جعاله، اجرت باید قابل تعیین باشد و التزام به اجرت مجهول و مبهم باطل است (ماده ۲۱۶ ق.م) در مورد چگونگی عمل مطلوب نیز مانند عوض (اجرت) لازم است که قابل تعین باشد و کاری مجهول و غیرقابل تعیین نمی تواند موضوع جعاله قرار گیرد. همچنین مطابق ماده ۵۶۷ ق.م عامل وقتی مستحق جعل می گردد کـه بـه مطلوب موردنظر جاعل رسیده باشد. دکتر کاتوزیان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی پانوشت مواد ۵۶۳ و ۵۶۴)