ورود/ثبت نام

کدام مورد در خصوص وضعیت اقرار تاجر ورشکسته مبنی بر بدهکار بودن ، صحیح است ؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) مطلقاً ، غیر نافذ است
۲) مطلقاً ، باطل است.
۳) صحیح است و مقرله سهم غرمایی می برد
۴) صحیح است ، ولی مقرله سهم غرمایی نمی برد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه1 صحیح است.