ورود/ثبت نام

در خصوص توقيف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت دارد، کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) توقيف، با ذکر پلاک و مشخصات ملک فقط به اداره ثبت و محکوم علیه اعلام و ملک، پس از تنظیم صورت و ارزیابی، موقتاً، بسته به مورد، به مالک یا متصرف تحویل می شود.
۲) توفيف، با ذکر پلاک و مشخصات ملک فقط به اداره ثبت اعلام و ملک، پس از تنظیم صورت و ارزیابی موقتاً، بسته به مورد، به مالک یا متصرف تحویل می شود.
۳) توقيف، با ذکر پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت اعلام و ملک، پس از تنظیم صورت و ارزیابی موقتاً، بسته به مورد، به مالک یا متصرف تحویل می شود.
۴) توقيف، با ذکر پلاک و مشخصات ملک فقط به اداره ثبت و محكوم عليه اعلام می شود و ملک پس از تنظیم صورت و ارزیایی به حافظ تحویل می گردد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه3 صحیح است. به استناد مواد ۹۹،۱۰۰ و ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب //1356