ورود/ثبت نام

دعوایی به خواسته تخلیه ید از ملکی و مطالبه اجرت المسمی همان ملک اقامه می شود. این دعوی با صدور حکم قطعی بر بی حقی خواهان خاتمه می یابد. پس از مدتی همان خواهان، علیه همان خوانده، دعوایی به خواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل همان ملک اقامه می نماید. خوانده دعوی در اولین جلسه دادرسی ایراد امر قضاوت شده مطرح می کند. در این صورت، کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) دادگاه با پذیرش ایراد، قرار رد دعوی صادر می کند.
۲) دادگاه ایراد را مردود اعلام و رسیدگی ماهیتی می کند.
۳) دادگاه با پذیرش ایراد، قرار سقوط دعوی صادر می کند.
۴) دادگاه با پذیرش ایراد، قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی صادر می کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه2 صحیح است. به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی. اتحاد موضوع و اصحاب دو دعوا در صورتی موجب صدور قرار رد دعوا به سبب اعتبار امر قضاوت شده میشود که سبب دو دعوا نیز واحد باشد بنابراین چنانچه تصرفات خوانده در دعوای سابق استیجاری توصیف شده و تخلیه یدوی درخواست شده در دعوای بعدی چنانچه تصرفات غاصبانه توصیف گردد این امر موجب تغییر در سبب و موجب تغییر موضوع دعوا یعنی توصیف حق مطالبه نیز می گردد و در این صورت دعوای بعدی دارای امر قضاوت شده نیست.