ورود/ثبت نام

دعوایی به خواسته رفع مزاحمت، به استناد سندی اقامه می شود، خوانده دعوا نسبت به اصالت سند مستند دعوا تعرض می کند. کدام مورد، صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) فقط اگر تعرض به سند، در قالب انکار یا تردید باشد، همان دادگاه به اصالت سند رسیدگی می کند، اما اگر ادعای جعل باشد تا تعیین تکلیف اصالت سند، قرار توقیف دادرسی صادر می کند.
۲) چون به دعاوی تصرف، بدون تشریفات دادرسی رسیدگی می شود، در هر حال، دادگاه باید قرار اناطه صادر کند تا تکلیف اصالت سند در دادگاه صالح تعیین شود.
۳) چون به دعاوی تصرف، بدون تشریفات دادرسی رسیدگی می شود، دادگاه بدون توجه به تعرض به اصالت سند، به دعوای مزاحمت رسیدگی می کند.
۴) چنانچه سند مؤثر در دعوی باشد و دادگاه نتواند از طریق دیگری حقیقت را احراز نماید، همان دادگاه به اصالت سند نیز رسیدگی می کند.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه4 صحیح است. به استناد ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی