ورود/ثبت نام

چنانچه تعهد قراردادی به طور موقت، قابل ايفا از طرف متعهد نباشد، کدام مورد صحیح است؟(وکالت۱۴۰۰کانون)

۱) در هر صورت، عقد منفسخ می شود.
۲) اگر ایفای تعهد با موضوع تعهد دارای تعدّد مطلوب باشند، عقد منفسخ می شود.
۳) اگر ایفای تعهد با موضوع تعهد دارای وحدت مطلوب باشند، عقد منفسخ می شود.
۴) اگر ایفای تعهد با موضوع تعهد دارای وحدت مطلوب باشند، عقد قابل فسخ از سوی متعهدله است.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه3 صحیح است. چنانچه زمان انجام تعهد قید مورد تعهد باشد ،به عبارت بهتر زمان ایفای تعهد نیز مانند موضوع تعهد مطلوب متعهدله باشد و پس از گذشت زمان ایفاء تعهد،عمل به آن بی فایده گردد عقد منفسخ میگردد. اما اگر گذشت زمان تعهد موجب بی فایده شدن ایفاء تعهد نشود و تعهد مطلوبی جدا از زمان انجام آن باشد متعهدله می تواند اجبار متعهد را بخواهد و چنانچه خسارتی به دلیل خسارت تأخیر انجام تعهد وارد شده از متعهد مطالبه نماید. البته در مورد وحدت مطلوب علاوه بر انفساخ عقد متعهدله میتواند خسارت عدم انجام تعهد را نیز مطالبه کند.