ورود/ثبت نام

عنصر تعلق مال به دیگری در جرایم مال عليه اموال، در تحلیل ارکان تشکیل دهنده جرم در کدام بخش مطرح می شود و چه تأثیری در مسئولیت کیفری مرتکب دارد؟(قضاوت۱۳۹۲)

۱) تأثیری در وقوع یا عدم وقوع جرایم علیه اموال ندارد.
۲) از اجرای علم در رکن روانی است و مانع تحقق جرم و ایجاد مسئولیت کیفری می شود.
٣) از اجرای رکن مادی جرایم علیه اموال است و فقدان آن مانع تحقق جرم و در نتیجه مانع ایجاد مسئولیت کیفری می گردد.
۴) در بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرم علیه اموال مورد توجه قرار می گیرد.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

گزینه 3صحیح است.