ورود/ثبت نام

در هنگام تأسیس شرکتی ، تمامی مبلغ اسمی سهم توسط سهامداران پرداخت نشده است . شرکت مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه می کند اما تعدادی از سهامداران ، مبلغ مزبور را در موعد مقرر پرداخت نمی کنند. کدام مورد ، در خصوص سهامدران مزبور صحیح است؟(قضاوت۱۳۹۳)

۱) حق حضور در مجامع عمومی صاحبان سهام را دارند ، اما حق رأی و سایر حقوق سهامداری را ندارند.
۲) صرفاً حق حضور و رأی آنان در مجامع صاحبان سهام ، معلق می شود.
۳) حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام را ندارند و حق ایشان نسبت به دریافت سود و حق تقدم در خرید سهام ( در صورت افزایش سرمایه ) ، معلق می شود.
۴) حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را دارند ، اما حق ایشان نسبت به دریافت سود و حق تقدم در خرید سهام ( در صورت افزایش سرمایه ) معلق می شود.

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x

پاسخ تشریحی:

 گزینه 3صحیح است.